Gods Liefde Leren Leven !!!

Evangeliegemeente Nieuw Leven is een charismatische gemeente die God wil eren, Jezus Christus wil volgen en de Heilige Geest op gezonde wijze alle ruimte wil geven om Zijn werk te doen.

Drie uitspraken van Jezus zijn bepalend voor onze visie. Die uitspraken noemen wij ook wel: het grote gebod, de grote opdracht en de grote gave. Jezus geeft hiermee de basis voor de visie van de gemeente. Jezus zei tegen Zijn volgelingen:

Liefde: ‘U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.’ (het grote gebod. Matteüs 22:36-40, HSV)

Leren: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.’ (de grote opdracht. Matteüs 28:19-20, HSV)

Leven: ‘maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.’ (de grote gave. Handelingen 1:8, HSV)